คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดนิทรรศการผลงาน (ปัญหาพิเศษ) ภาคโปสเตอร์ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีสาขาที่เข้าร่วมแสดงผลงานในครั้งนี้ 3 สาขา คือ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร สาขาประมง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ อาคารโภชนาคาร 2545