โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน หลักสูตร การประเมินคุณสมบัติของดินและการปรับปรุงดิน วิทยากรบรรยายโดย ผศ.อังคณา ธนฏัญญา และดร.ธีรยุทธ คล้ำชื่น ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ ชุมชนพื้นที่หมู่ 7 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี