ผู้บริหาร และอาจารย์ของคณะ ศึกษาดูงาน ณ University Putra Malayia ประเทศมาเลเซีย และ CP Malaysia ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2561