บุคลากรของคณะ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร ด้วยการสร้างอินโฟกราฟิก อย่างมืออาชีพ เมื่อวันที่ 24 – 26 เมษายน 2561   ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี