«

»

เม.ย.
11

บริการวิชาการ

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน หลักสูตรดูแลรักษาต้นไม้ภายในวัด วิทยากรบรรยายโดย อาจารย์พิศาล ตันสิน เมื่อวันที่ 11  เมษายน  2561  ณ วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี