โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน หลักสูตรการเลี้ยงปลา วิทยากรบรรยายโดย  อาจารย์สมิง จำปาศรี และ อาจารย์จิราพร กุลคำ  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561   ณ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี