«

»

เม.ย.
25

หลักสูตรการทำการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน หลักสูตรการทำการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  วิทยากรบรรยายโดย  ผศ.ดร.วัลลภ พรหมทอง  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561    ณ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี