ผู้บริหารคณะ เข้าสำรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมจัดทำศูนย์เรียนรู้เกษตรเชิงท่องเที่ยว   โดยมอบให้ อาจารย์พิศาล ตันสิน ผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินการออกแบบและดูแลโครงการ  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561