สาขาการผลิตพืช จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติด้านการผลิตด้วยระบบอินทรีย์(Organic Production) (ระยะที่3) เมื่อวันที่ 19 -20 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 อาคารสำนักงานคณบดี