ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ. รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก STATE POLYTECNIC OF JEMBER MINISTRY OF RESEARCH,TECHNOLOGY AND HIGHER EDUCATION ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 6 คน สาขาสัตวศาสตร์ ฝึกประสบการณ์ระยะเวลา 2 เดือน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี