ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์  วรรณสุทธิ์ คณบดี   เข้าร่วม โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   หลักสูตร “5 รูปแบบการคิดเชิงกลยุทธ์ (5 Strategic Thinking Enhancements)”    เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561    ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย มทร.ธัญบุรี