ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์  วรรณสุทธิ์ คณบดี   ร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 5/2561    เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561   ณ ห้องประชุมมังคลอุบล  มทร.ธัญบุรี