มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561   สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร   ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี  และพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี   เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561