คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร   นำโดย รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานกรรมการ และคณะ เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ประจำปีการศึกษา 2560    เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560   ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี