นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ เข้าเรียนปรับพื้นฐานพร้อมลงปฏิบัติในวิชาการก่อสร้างงานภูมิทัศน์ ,การจำแนกวัสดุพืชพรรณ และวิชาเขียนแบบภูมิทัศน์