อาจารย์และบุคลากรของคณะ เข้าทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ RT-TEP    เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561   ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.ธัญบุรี