คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นำโดย ผศ.ดร.วันวิสาข์ กระแสคุปต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประธานกรรมการ และคณะ ได้เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี