อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาบุคลากรผุ้เชี่ยวชาญด้านการจัดการอาหารปลอดภัย” เมื่อวันที่ 14 – 18 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแคนทารี จ.พระนครศรีอยุธยา