ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะ เข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้น Smart Teacher ด้านเกษตรอาหารด้วยนวัตกรรมการสอนในแบบต่างๆเมื่อวันที่ 25-26 กรกฏาคม 2561 ณ ห้อง Smart Classroom อาคารศูนย์บริการความรู้ (CKC)