โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฟาร์มปศุสัตว์อัจฉริยะ ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง รองรับยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่ 15 -18 และ 21 – 25 พฤษภาคม 2561  ณ ห้อง สศ 1101 อาคารสัตวศาสตร์