ผู้บริหารคณะ เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานในต่างประเทศสำหรับผู้บริหารคณะ  เพื่อเข้าร่วมศึกษาดูงาน  ณ ประเทศญี่ปุ่น   เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม  – 1 สิงหาคม 2561