«

»

ก.ค.
09

ฝึกการใช้เครื่องมือในการจับสัตว์น้ำ

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาประมง ฝึกการใช้เครื่องมือในการจับสัตว์น้ำ ได้แก่ อวนจับปลา และแห ในรายวิชาทักษะวิชาชีพทางประมง 1  ผู้สอนโดย อาจารย์สมิง จำปาศรี