คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 3/2561
ระหว่างวันที่  21 – 22 กันยายน 2561
ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต