นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 4 สาขาการผลิตพืช วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ และสาขาประมง ศึกษาดูงาน ณ คลองมหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในรายวิชาวิชาท่องเที่ยวเชิงเกษตร และที่ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผู้สอนโดย ผศ.นิยม บัวบาน
ผู้ช่วยควบคุมนักศึกษา ดร.ธีรยุทธ คล้ำชื่น