คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมเพื่อหารือรับมอบนโยบายการขับเคลื่อน Mega Project ด้าน Smart Farm และวางแผนการดำเนินโครงการ โดย ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง Smart Class Room อาคาร CKC