ผศ. ดร. เจริญ เจริญชัย และ ดร. ศรินญา สังข์สัญญา อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมเป็นคณะทำงานฝ่ายไทย ร่วมการประชุมวิพากษ์หลักสูตร อนุปริญญา และปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ของสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งเป็นการทำงานระยะที่สองของโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา