คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2561 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 และกำหนดแผนปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี