นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เก็บเกี่ยวผลผลิตจากพื้นที่โครงการต้นแบบ ศาสตร์พระราชา