ผศ.ดร.อัญชลี  สวาสดิ์ธรรม อาจารย์ของคณะ เข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในพิธีเปิดงาน “วันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า”   เมื่อวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2561   ณ  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมือง จ.นครนายก