«

»

พ.ย.
04

ผสมเทียมแพะ

อาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาสัตวศาสตร์ ฝึกผสมเทียมแพะ  ณ แผนกสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก สาขาสัตวศาสตร์