โครงการนวัตกรรมการผลิตโคเนื้อคุณภาพพรีเมี่ยม เพื่อรองรับตลาดระดับบน  เมื่อวันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2561  ณ สุระสิงห์ฟาร์ม จ.ระยอง พฤกษะศรีฟาร์ม และสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ กำแพงแสน จ.นครปฐม