«

»

ธ.ค.
29

ฝึกทักษะการใช้กล้องระดับ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการผลิตพืช ฝึกทักษะการใช้กล้องระดับ เพื่อประยุกต์ใช้กับการปรับพื้นที การทำคลองส่ง/ระบายน้ำ การทำถนนเข้าพื้นที่การเกษตร การวางแผนขุดบ่อเก็บน้ำ    ในรายวิชา ทักษะช่างเกษตร    ผู้สอนโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน์