«

»

ม.ค.
04

ประชุมการจัดการความรู้(KM) ด้านบริหารจัดการ

ประชุมคณะกรรมการและบุคลากรสายสนับสนุนการจัดการความรู้(KM) ด้านการบริหารจัดการ  เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562    ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี