ประชุมคณะกรรมการและบุคลากรสายสนับสนุนการจัดการความรู้(KM) ด้านการบริหารจัดการ  เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562    ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี