สอบสัมภาษณ์ TCAS คณะเทคโนโลยีการเกษตร รอบที่ 1 PORTFOLIO ประจำปีการศึกษา 2562   เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562    ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี