อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 1 (ระดับสถาบัน)    เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562  ณ ห้องประชุมวิคตอเรีย มทร.ธัญบุรี