ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของคณะ  เข้าร่วมสัมมนา สมรรถนะการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล  (Individual Development Plan-ID Plan)   เมื่อวันที่ 9 – 10 มกราคม 2562    ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครราชสีมา