ประชุมการจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต   ในหัวข้อ การประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบ Smart teacher model สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร    เมื่อวันที 10 มกราคม 2562    ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี