อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   โดยมี ผศ.สมควร สนองอุทัย ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ เป็นวิทยากรบรรยายและปฏิบัติการ  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562   ณ ห้อง 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ