ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินตามรายไตรมาส   เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562  ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี