«

»

ม.ค.
16

โครงการพัฒนางานวิจัยของคณะ สู่การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

โครงการพัฒนางานวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร สู่การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร   เมื่อวันที่ 15 – 16 มกราคม 2562   ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 อาคารสำนักงานคณบดี