โครงการพัฒนางานวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร สู่การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร   เมื่อวันที่ 15 – 16 มกราคม 2562   ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 อาคารสำนักงานคณบดี