โครงการ”การเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ”   เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 อาคารสำนักงานคณบดี