ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของคณะ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีถวายราชสดุดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี   เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562     ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี