ขอแสดงความยินดี ผู้เข้ารับโล่และประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2561 ในวันสถานปนามหาวิทยาลัย   วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คุณจิระศักดิ์ เสงี่ยมกิตติกุล ประธานคณะผู้บริหาร  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด เครือเจริญโภคภัณฑ์    นักวิจัยดีเด่น ประเภทนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นด้านบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลินทร์ สิงห์คำ นักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินธร พูลศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สวาสดิ์ธรรม   บุคลากรดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กลุ่มที่ 2 นายอุดร ธุระกิจ สาขาวิชาที่ได้รับรางวัลหน่วยงานและสาขาวิฃาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาจารย์ที่ได้รับการคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนปฏิบัติดีเด่น (Hands-on) อาจารย์พิศาล ตันสิน