การสอบสัมภาษณ์ TCAS คณะเทคโนโลยีการเกษตร  รอบที่ 1 PORTFOLIO (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2562  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562     ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 อาคารสำนักงานคณบดี