«

»

ม.ค.
21

ประชุมการจัดการความรู้ การเรียนการสอน

ประชุมการจัดการความรู้ การเรียนการสอน ในหัวข้อ การประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบ Smart teacher model สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร    เมื่อวันที 21 มกราคม 2562  ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี