ผู้บริหารคณะ เข้าสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมทั้งผู้มีอุปการคุณแก่คณะ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562