ประชุมคณะกรรมการคลัสเตอร์สมุนไพร คลัสเตอร์เทคโนโลยีการเกษตร     เพื่อประชุมหารรือโครงการสำนักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  เมื่อวันที 28 มกราคม 2562  ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงาน