อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4  เมื่อวันที่ 24 – 26 มกราคม 2562   ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.น่าน