ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าศึกษาดูงานโรงเรือนสาขาสัตวศาตร์ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562