«

»

ก.พ.
04

มทร.สุวรรณภูมิ ศึกษาดูงานโรงเรือนสาขาสัตวศาตร์

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าศึกษาดูงานโรงเรือนสาขาสัตวศาตร์ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562