คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องการจัดการความรู้ ( KM) ด้านการบริหารจัดการ เรื่อง การเขียนคู่มือทำผลงานและให้ความรู้ในเส้นทางความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน วิทยากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยนายรุ่งโรจน์ สุทธิสุข เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี